Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Helius Beauty salon te Hellevoetsluis

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt waarop Helius Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Helius Beauty

Helius Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Helius Beauty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Helius Beauty melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan afgesproken tijd in de salon komt mag Helius Beauty in overleg met de cliënt de afspraak verzetten naar een ander tijdstip of andere datum. Dit om te voorkomen dat volgende cliënt te lang moet wachten door de uitloop.

Helius Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat dat genen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de salon.

4. Betalingen

Helius Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon.

De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Helius Beauty vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant of betaling met bankkaart te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Helius Beauty na afloop van de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Helius Beauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Helius Beauty neemt de persoonlijke gegevens va de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Helius Beauty behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de privacywetgeving Algemene verordening gegevensbescherming. Helius Beauty zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Helius Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Helius Beauty verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Helius Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Helius Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Helius Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

Helius Beauty geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandelingen / producten.

Deze garantie vervalt indien:

·

De cliënt de kunstnagels/wimpers heeft laten onderhouden door een andere salon.

·

De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt (tbv nagels)

·

De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.

·

De cliënt andere producten dan door Helius Beauty geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van kunstnagels of wimpers.

·

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

·

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt

9. Beschadiging & diefstal

Helius Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Helius Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Helius Beauty. Indien een klacht gegrond is, zal Helius Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit of te nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen. Indien Helius Beauty en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever.

12. Nail art

Indien Helius Beauty een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Helius Beauty. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Helius Beauty. Helius Beauty mag hiervoor een redelijke vergoeding vragen.

13. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Helius Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

14. Recht

Op elke overeenkomst tussen Helius Beauty en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Helius Beauty te Hellevoetsluis
kvk: 71964053